Algemene voorwaarden

§ 1.     Toepasselijkheid en definities

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
b) De tekst van de algemene voorwaarden is ter beschikking gesteld op de website waar de consument de bestelling kan plaatsen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk via de duurzame gegevensdrager.
c) De consument is de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
d) De duurzame gegevensdrager is elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

§ 2.      Persoonsgegevens van de consument

a) De ingevulde persoonsgegevens van de consument op de website gebruikt BB Flowerbox hoofdzakelijk voor de afwikkeling van de bestelling.
b) Na toestemming van de consument kan BB Flowerbox middels de duurzame gegevensdrager de consument op de hoogte houden van nieuws of aanbiedingen.

§ 3.     Het aanbod

a) BB Flowerbox levert luxe bedrukte dozen met verse rozen/bloemen.
b) Voor het bezorgen van de producten genoemd in lid a werken wij samen met externe distribiteurs. De leveringsvoorwaarden zijn in aansluiting op die van onze externe distribiteurs.
c) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

§ 4.     Het bestelproces

a) De consument geeft persoonlijke voorkeuren door via het bestelproces op de website. Deze voorkeuren bestaan uit de kleur van de Flowerbox en de kleur van de rozen.
b) Omdat wij werken met standaard levering, streven wij naar levering op geselecteerde leverdatum. Bij deze optie geven wij geen garantie om te leveren op de gevraagde datum. Overschrijding van de geselecteerde leverdatum geeft de consument geen recht op schadevergoeding of op het annuleren van de bestelling dan wel overeenkomst.
c) De consument heeft de optie een persoonlijk bericht toe te voegen aan de te verzenden Flowerbox. Het persoonlijk bericht zal met de hand geschreven worden.

§ 5.     De overeenkomst

a) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
b) De presentatie van de te leveren producten op onze website zijn niet juridisch bindend, maar slechts een vrijblijvende uitnodiging voor potentiële consumenten om onze producten te bestellen. De geleverde rozen/bloemen kunnen enigszins afwijken van de presentaties op de website.
c) De overeenkomst wordt aangegaan met de ondernemer:
BB Flowerbox
Ludenhorst 11
3085 VN Rotterdam
d) De overeenkomst is effectief na ontvangst van de betaling. BB Flowerbox behoudt zicht het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
e) De ontvangst van betaling wordt bevestigd met een automatisch gegenereerde e-mail. Hiermee wordt de vraag van de cliënt gehonoreerd.
f) Wij adviseren de consument de mail met de persoonlijke gegevens op te slaan. De gegevens van de bestelling zijn wegens veiligheidsredenen niet beschikbaar op internet. Deze kunnen worden opgevraagd via ons e-mail adres op de contact pagina.
g) Door het aangaan van de overeenkomst stemt de consument ermee in alle persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

§ 6.     Prijzen

a) De getoonde prijzen ( in Euro’s ) op de website zijn inclusief BTW en andere prijscomponenten.
b) De prijzen van de extra opties zijn zichtbaar op onze website.
c) De consument heeft de mogelijkheid te betalen via iDeal.

§ 7.     Bezorging

a) De consument kan de gewenste leverdatum tijdens het bestelproces selecteren. De bestellingen worden geleverd door PostNL, waardoor de bestelling gevolgd kan worden via een Track and Trace code. Deze code ontvangt de consument via de duurzame gegevensdrager.
b) Wij adviseren de consument op het moment van levering aanwezig te zijn op het bezorgadres. Bij geen gehoor zal indien mogelijk het product bij de buren worden afgeleverd. Wanneer de verpakking niet tijdig wordt geopend kan de inhoud niet verzorgd worden. Het bederven van de inhoud door afwezigheid van de consument bij ontvangst van de bestelling is voor verantwoordelijkheid van de consument.
c) BB Flowerbox kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typfouten in bezorg gegevens en/of persoonlijke teksten.
d) Bezorging in een ziekenhuis, op het werk, hotels, restaurants e.d. zijn geheel voor eigen rekening en risico van de consument.
e) Mocht tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt BB Flowerbox er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits de consument het voorval binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk meldt bij BB Flowerbox.
f) Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal BB Flowerbox zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument middels de duurzame gegevensdrager, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn.

§ 8.     Aansprakelijkheid

a) BB Flowerbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens op de website. Alle getoonde gegevens dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden, derhalve wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of tekstuele juistheid hiervan.
b) BB Flowerbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten die op de website worden aangeboden.

§ 9.     Herroepingsrecht en bedenktijd

a) De aangeboden producten op de website zijn bederfelijke goederen. Derhalve is een herroepingssrecht of de wettelijke bedenktijd niet van toepassing.